بازدید از بازار تهران تاریخ   پنج شنبه12/8/90 گروه معماری  ساعت 9 صبح از اداره کل آموزش و پرورش تهران